deco
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Żłobku Miejskim nr 1 w Tarnobrzegu


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 1, z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego 4 , 39-400 Tarnobrzeg.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • 1) listownie: ul. Dekutowskiego 4 kod 39-400 Tarnobrzeg,
 • 2) za pomocą poczty elektronicznej: zlobek.tarnobrzeg@gmail.com
 • 3) telefonicznie: (15) 8151108

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas
tel. (15) 81-81-510
e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl
adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • 1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
 • 2) wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną Administratora danych osobowych;
 • 3) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,
 • 4) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • a) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
oraz aktów wykonawczych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 • 2) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych ze Żłobkiem Miejskim nr 1 w Tarnobrzegu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Żłobek(np. podmioty realizujące obsługę BHP).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 • 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 5) prawo do przenoszenia danych;
 • 6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych
Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu
reprezentowany przez Dyrektora Żłobka: Aleksandrę Jankowską