deco
Obowiązek Informacyjny

Na podstawie: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:
Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu
ul. Dekutowskiego 4,
39-400 Tarnobrzeg


Inspektorem Danych osobowych jest:
Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,
email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 1. wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 2. realizacji działań promocyjnych Administratora,
 3. zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 4. wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 5. wprowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku nie podania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.