deco

Grupy

Żłobek Miejski nr 1, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg, jako Administrator danych(dalej również Żłobek), przetwarza dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.), a także z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.).

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Żłobka, ze szczególnym uwzględnieniem zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Żłobka lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Żłobka lub przekazane mediom za świadomą i wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.